Pressmeddelanden och skrivelser till olika myndigheter och företag


 • 2008-03-13 - Köttindustrins klimat och miljöpåverkan

 • 2007-12-10 - Kunskap om vegetarisk kost

 • 2007-03-19 - Gentekniken

 • 2007-02-26 - Arlas Yoggi mini

 • 2007-02-26 - Felix ketchup

 • 2007-02-26 - Till Alkoholkommittén

 • 2007-02-21 - Näringsinnehållet i vår mat

 • 2007-02-15 - "Kost – motion (friluftsliv) – tobak - alkohol"

 • 2007-01-25 - Smart-Fresh behandlad frukt

 • 2007-01-25 - Skivat bröd

 • 2007-01-24 - Samhällslivets betydelse för folkhälsan

 • 2007-01-19 - Elevhälsan


 • 2006-05-23 - Livsstilfaktorernas roll

 • 2006-05-23 - Näringsinnehållet i vår mat.

 • 2006-04-26 - Medlemsförslag A1383/välfärd om bekämpande av fågelinfluensa samt nordisk vaccinproduktion.

 • 2006-02-14 - Motarbetandet av alternativ/komplementärmedicinen i Sverige


 •    Angående: Köttindustrins klimat och miljöpåverkan
  Gammal fråga blir som ny.
  Myndigheterna måste aktivera ”Klimatdebattens heliga ko” – köttindustrins klimat- och miljöpåverkan som vi fokuserat på i årtionden.

  I arbetet med Agenda 21 lyfte vi in frågan om global miljöpåverkan och vegetarism. Under senare år har vi ytterligare understrukit vikten av att prioritera Mat- och klimatfrågan i debatten.

  Det gäller att ”inte göra som strutsen” stoppa huvudet i sanden och lossas som om Mat- och klimat” frågan inte är något problem.

  Mat- och klimatfrågan är en av de viktigaste överlevnadsfrågorna.

  Myndigheterna måste starta arbetet nu.

  Mer information finns på våra hemsidor för övriga frågor kontakta

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2008-03-13

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


     PRESSMEDDELANDE

  Nu pratar alla om att vi måste börja äta mer frukt och grönt – vegetariskt- och mindre kött.

  Tyvärr finns inte den breda kunskapen ute i vårt samhälle kring dessa frågor. Varken hos myndigheter eller bland dem som lagar maten på företag, i skolor eller i hushållet.

  Vår 100-åriga praktiska erfarenhet kommer nu till sin rätt om myndigheter och politiker ekonomiskt stödjer vår informations- och utbildningsverksamhet.

  Vi har länge arbetat med närodlad, årstidsanpassad ”grön kost” med baljväxter som alternativ till köttet för bättre hälsa och klimat.

  Okunskapen kring dessa frågor skapar risker för bristsymtom i olika former. Det är inte bara att prata ”grönt” utan det gäller att kunna sätta ihop en ekologisk näringsmässig, kvalitativ måltid med baljväxter och rotfrukter.

  Vi kräver satsning på information och kunskapsuppbyggnad när det gäller - grön – vegetarisk kost ut till alla som sysslar med mat.

  Vi hjälper gärna till.


  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-12-10

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


     Angående: Gentekniken

  Till Sveriges Regering

  Hälsorörelsen, Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF, har sedan 70 talet varnat för användningen av gentekniken.
  Stora intressen inom kemi- och läkemedelsindustrin t.ex. Monsantos har drivit på för att utnyttja gentekniken inom jord- och trädgårdsodlingen. Dessa företag gör odlaren beroende av deras bekämpningsmedel.

  Vi har varnat för att den ekologiska odlingen kommer att spolieras och omöjliggöras på sikt om gentekniken utbreder sig inom jord- och skogsbruk och inom trädgårdsodlingen.
  Senare kommer den att påverka vår natur och den biologiska mångfalden negativt.

  Det har tidigare kommit signaler om att fjärilar i USA påverkats negativt. Även i Danmark har negativ miljöpåverkan uppmärksammats. De försvunna bisamhällena i USA kan vara resultat av genmodifierad odling.

  Nu har även franska forskare redovisat att genmodifierad majs har gett sjukdomsskador vid djurförsök. Hälsorörelsen har tidigare påtalat osäkerheten avseende genbehandlade produkters hälsopåverkan på människor. Forskarna är splittrade i denna fråga vilket innebär att försiktighetsprincipen bör gälla. Genteknik är ett allvarligt ingrepp i det naturliga biologiska systemet och i naturen i stort och att återställa systemet går inte.

  Det som är allvarligt är om utvecklingen nu går för långt innan kunskapen om de långsiktiga riskerna klarlagts. Vår miljö och biologiska mångfald kan inte återställas om gentekniken utvecklar en "ny" fauna i vår natur.

  Hälsorörelsen som slår vakt om den ekologiska odlingen som en av de viktigaste långsiktiga hälsofaktorerna och som vill värna den biologiska mångfalden och vår natur vill anhålla om att regeringen

 • stoppar genmodifierade försöksodlingar i Sverige
 • ökar forskningen kring riskerna med genmodifierade grödor
 • prioriterar den ekologiska odlingen

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-03-19

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Arlas Yoggi mini

  Till Arla Foods

  Undertecknad organisation vill med dessa rader få klarlagt skälet till att man tillsatt
  Sukralos i Yoggi mini. Enligt professor Göran Petersson (bil) är det i allra högsta grad ett sätt att lura konsumenterna och även påverka miljön negativt.

  Vi vidareutvecklar inte detta ytterligare här utan förväntar oss ett svar på de påståenden professor Göran Petersson framfört.

  Vi förväntar oss även en dokumenterad redovisning av den kvalitetsförbättring Yoggi mini har fått tack vare denna tillsats av sötningsmedlet Sukralos. Våra konsumenter/medlemmar är intresserade av ert svar.


  Med vänlig hälsning

  Svenska Vegetariska Föreningen

  Anna-Lisa Stenudd
  Vice ordförande


  Tillbaka upp...


     Angående: Felix ketchup

  Till Procordia Food AB

  Undertecknad organisation vill med dessa rader få klarlagt skälet till att man bytt socker mot Sukralos i Felix ketchup. Enligt professor Göran Petersson (bil) är det i allra högsta grad ett sätt att lura konsumenterna och även påverka miljön negativt.

  Vi vidareutvecklar inte detta ytterligare här utan förväntar oss ett svar på de påståenden professor Göran Petersson framfört.

  Vi förväntar oss även en dokumenterad redovisning av den kvalitetsförbättring Felix ketchup har fått tack vare detta byte av sötningsmedel. Våra konsumenter/medlemmar är intresserade av ert svar.


  Med vänlig hälsning

  Svenska Vegetariska Föreningen

  Anna-Lisa Stenudd
  Vice ordförande


  Tillbaka upp...


     Angående: Alkoholproblemen är en hälsofråga och att förebyggande insatser är viktiga


  Till Alkoholkommittén - Ordförande Ragnwi Marcelind

  Bästa Ragnwi!

  Hälsorörelsen riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska vegetariska Föreningen SVF har med intresse följt de senaste månadernas utveckling inom alkoholområdet.
  EU har markerat att alkoholproblemen är en hälsofråga och att förebyggande insatser är viktiga.

  Arbetet bör enligt RHF och SVF inriktas mer på att åstadkomma livsstilsförändringar som ett medel både för att sänka totalkonsumtionen av alkohol och att lyckas i arbetet med punktinsatser.

  De fyra grupper som vi prioriterat är gravida, barn- och ungdomar och förare i trafiken och på arbetsplatser. Gravida och småbarnsföräldrar måste få en bättre information än idag framför allt genom hälso- och sjukvården (mödra- och barnavårdscentraler) och genom de ideella rörelsernas viktiga arbete ute bland människorna.

  Barn och ungdom kan påverkas genom rätt information initialt till småbarnsföräldrar och sedan genom fortsatta informationsåtgärder och kontakter under uppväxten samt insatser på daghem och i skolan både från samhällets sida , men inte minst i samarbetet mellan de ideella folkrörelserna under uppväxttiden ca 6-18 år (det gäller både föräldrar och barn). Då kan man bryta det nuvarande mönstret och vända trenden och uppnå en drogfri uppväxt grundad på kunskap, förståelse och eget ställningstagande.

  Inom trafiken gäller "piska och morot" och t ex information och successivt införande av alkolås i alla bilar. Promillegränsen skall vara 0 i hela Europa och i första hand för alla yrkesförare. Sverige bör leda detta arbete. Informationsinsatser bör "spetsas" och breddas.

  I arbetslivet är förebyggande insatser av stort värde, bl a information, uppmuntran och utnyttjande av skyddsombuden som friskvårdsombud - kamratstödjare, är viktiga element i nykterhetsarbetet mot alkohol och droger.

  Alkoholism bör mer lyftas fram som en folkhälsofråga.
  Två områden som på något sätt borde involveras i arbetet mer än idag är "krogarna" och media. Medverkar inte dessa då blir det svårt att nå positiva resultat och nå en långsiktig lösning inom alkoholområdet. "Alkohol och drogfria krogar" borde premieras - krogar där mat och underhållning prioriteras, inte alkoholen i marknadsföringen.

  Vi har tidigare även aktualiserat ett "kontrakt" med media - att de inte bara positivt lyfter fram alkoholen och de som dricker utan även avarterna. Det är viktigt att lyfta fram unga och idrottspersoner som ej dricker alkohol. Idrottsrörelsen borde minska eller eliminera fokuseringen på t.ex. champagne vid segrar och alkohol vid fester. Det är det som syns i media. De bör visa ett ansvar i kampen mot ungdomsalkoholismen. Som ett viktigt komplement och som ett nytt viktigt inslag i kampen mot alkoholkulturen är enligt RHF och SVFs uppfattning livsstilsarbetet. Friskvården - kost, motion och information kopplad till upplysning om alkoholens risker och negativa effekter är en viktig pusselbit i arbetet som hittills negligerats. Tobak - alkohol har även ett samband inom drogkulturens ram.

  Detta arbetssätt grundat på forskning ser RHF och SVF som ett långsiktigt preventionsarbete inom alkoholområdet. Vi anser att attitydförändringar grundad på kunskap genom upplysning, eget ansvar ger möjlighet att balansera drogkulturen. Alkoholproblemet är en folkhälsofråga med samband inom livsstilens ram.

  Hälsorörelsen ser med glädje att Regeringen beslutat om 37,5 miljoner som stöd till olika alkohol- och drogförebyggande åtgärder och hoppas att de idéer vi framfört eventuellt kan involveras inom detta anslag.
  Vi ser även optimistiskt på dina kommentarer och ditt engagemang i dessa frågor och hoppas mycket på ditt uttalande till alkoholkommitténs fortsatta arbete skall ge "större möjligheter och tillvarata kompetens och ge en bättre förankring inom folkhälsoområdet".

  Intresset tidigare från alkoholkommitténs sida när det gäller livsstilsaspekten var sval. Vi hoppas nu att det ska bli en ändring i linje med EUs och nuvarande regeringens markering angående det förebyggande arbetet i et folkhälsoperspektiv där livsstilsfrågorna finns med.

  Hälsorörelsen vill med denna skrivelse lyfta fram de frågor vi anser viktiga i det fortsatta arbetet mot alkoholproblemen och dessutom gratulera dig till och önska dig lycka till i ditt nya ansvarfulla uppdrag.


  Bilagor. RHF och alkoholfrågan
  Livsstil och välbefinnande
  Tidigare skrivelser  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-02-26

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


     Angående: "Kost – motion (friluftsliv) – tobak - alkohol"

  Till Socialdepartementet - Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson

  Hej Maria!

  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF, Sveriges enda friskvårdsorganisation med ett helhetsperspektiv på hälsofrågor, har med glädje och uppskattning tagit del av dina uttalanden kring alkohol- och tobaksproblemen.
  Vi har uppfattat att du markerat vikten av att arbeta med dessa frågor ur ett hälsoperspektiv och att arbetet skall inriktas även på förebyggande insatser. Då det finns ett samband mellan alkohol och tobak inom livsstilsarbetets ram har vi enligt vårt program fokuserat på helheten "Kost – motion (friluftsliv) – tobak - alkohol" i vårt friskvårdsarbete.

  Vi har uppnått gods resultat både på vårt tidigare hälsohem Tallmogården och ute i lokalföreningarna. "Hedeprojektet" gav lyckat resultat för Hede kommun tack vare samverkan mellan vårdcentralen och ideella organisationer, bland annat Hälsofrämjandet och Friluftsfrämjandet. (se bil.)

  Vi vill komplettera vår tidigare information efter ditt senaste uttalande kring tobak och snus bland unga. Vårt material till skolorna har utnyttjats i en takt som vi inte vågat hoppats på, både förra året och i år. (1.000 ex på 10 dagar i januari) vilket betyder 30-40 klassuppsättningar.
  Snart har vi inte ekonomiska möjligheter att producera ytterligare material trots att behovet är stort. Vi har även ett bra snusmaterial som skolorna behöver. Vi har dock inte råd att skicka ut det materialet i den utsträckning som det efterfrågas. Den ideella ekonomin är svag.

  Vi bifogar materialet för din kännedom och hoppas att det på sikt skall vara möjligt att genom politiskt beslut rikta medel till det ideella arbetet genom t.ex. Folkhälsoinstitutet eller på annat sätt. När det gäller tobak och snus så finns det mycket kvar att göra. Det hände för lite under 2002-2006 även om rökförbudet på restaurangerna var bra.
  Det gäller nu att följa upp och stoppa snusets utbredning innan det utvecklas till ett större hälsoproblem i framtiden.

  Vi känner glädje över att kunna hjälpa de unga i dessa frågor.


  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-02-15

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


     Angående: Näringsinnehållet i vår mat.

  Till Jordbruksdepartementet - Jordbruksminister Eskil Erlandsson

  Hälsorörelsen har i årtionden förordat mer frukt och grönt i maten och betonat vikten av att öka den vegetariska delen i kosthållet

  Hälsorörelsen har lång erfarenhet och bred kunskap om hur utnyttjandet av frukt och grönt i maten på ett enkelt och gott sätt kan komplettera kosthållet. Dessa kunskaper är av avgörande betydelse, särskilt för unga konsumenter när de väljer att äta mer frukt och grönt. Detta i en situation där många unga känner frustration och oro både över hur djur och livsmedel behandlas innan maten kommer på tallriken - och därför prövar "grön mat" eller hoppar över maten vid skollunchen. För att skapa intresse och kunskap om mer frukt och grönt i måltiderna erfordras vår information grundad på mer än 60 års erfarenhet

  Det är särskilt viktigt att kunskaperna ökar avseende utnyttjandet av rotfrukter, bönor och linser m.m. det saknas hos många unga och även hos föräldrar.

  Det behövs alltså alternativ och tips om hur rotfrukter, grönsaker, baljväxter och frukt skall ses som en naturlig del i maten även för de unga.

  Under vårt arbete med dessa frågor har vi under de senaste åren oroats av vissa rapporter bland an-nat om att näringsinnehållet reducerats i vår mat eventuellt förorsakad av miljöförändringar, konst-gödsel eller behandling "från jord till bord".

  Nu när GMO sprider sig i våra odlingar så finns det ännu större anledning att vara observant. Det kommer förmodligen att vara negativt för näringsinnehållet i våra livsmedel.

  2002 redovisades följande i pressen:
  Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten
  Tyska forskningsresultat från Schwarzwald Sanatorium i Obertal har konstaterat att matens innehåll av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker har minskat mycket mellan 1985 och 1996. (Källa: Foodwire)
 • I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68 procent, B-vitaminet folsyra med 52 procent och magnesium med 35 procent.
 • I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 procent.
 • I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, mag-nesium med 13 procent och vitamin B6 med 92 procent.
 • I jordgubbar fann man 14 procent lägre halt kalcium och 67 procent mindre vitamin C.
 • Äpplen innehöll 80 procent mindre vitamin C, men ti gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 och 20 procent respektive.

  Om detta stämmer betyder det att vi måste vi äta bland annat fem gånger så många äpplen, sju ggr så många bananer och tre ggr så mycket broccoli och spenat, osv bara för att kompensera tio års kvalitetsförsämring, se även bifogad artikel. 3-500 gr frukt och grönt per dag verkar om detta stämmer vara för låg rekommendation.

  Till detta kommer en amerikansk undersökning för 10-15 år sedan som redovisade stor skillnad mellan konventionellt odlade och ekologisk odlade grönsaker när det gäller vitaminer och mineraler. Den 20 maj 2006 redovisades i media ytterligare en amerikansk undersökning som tyvärr stödjer tidigare forskning att det är mindre näring i frukt och grönt idag mot för 50 år sedan, se bil.

  Mot bakgrund av ovan framförda, och då detta är en avgörande folkhälsofråga, anhåller underteck-nade organisationer att Jordbruksdepartementet ger Livsmedelsverket i uppdrag att följa upp befint-lig forskning inom detta område och att medel ställs till förfogande så att Livsmedelsverket kan starta viss forskning om så inte redan har skett kring dessa frågor om näringsinnehållet i frukt och grönt.


  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-02-21

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


 •    Angående Smart-Fresh behandlad frukt
  Till Axfood Kundkontakt - Att: Hans Holmstedt

  Hälsorörelsen, Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF, som verkar och verkat för mer frukt och grönt i svenskarnas kost under årtionden har med glädje sett att svenskarna nu successivt äter mer grönsaker, baljväxter och frukt. Det som gör oss oroliga är att allt fler forskningsrapporter pekar på att dessa produkter börjar tappa näringsinnehåll på grund av odlingssätt. Till detta kommer "myglet" med importerad frukt - Smart-Fresh - som ger frukten extremt lång hållbarhet.

  Preparatet Smart-Fresh har sitt ursprung i blomsterindustrin, där det används för att ge snittblommor längre hållbarhet. Det amerikanska företaget Agrofesh har fört "inovationen" till fruktindustrin, som naturligtvis jublar över att kunna erbjuda "fräsch" frukt under hela året. Men den "fräscha" frukten är inte så läcker som den ser ut. I vissa fall kan den vara upp till ett år gammal, där den ligger i butiken. Frukten kan se perfekt ut på utsidan, men den förlorar sitt nyttiga innehåll under förvaringen enligt vår uppfattning.

  Vi har fått många frågor om detta och vill nu vända oss med några samvetsfrågor till er.

  Säljer ni i era butiker Smart-Fresh frukt? Om så är fallet, redovisar ni då att frukten är Smart-Fresh behandlad?

  Det är viktigt att konsumenten vet vad man betalar för i butiken och vad det man köper betyder för t.ex. barnens hälsa. Ingen har visat att Smart-Fresh behandlingen är ofarlig. Ingen har visat hur Smart-Fresh påverkar näringsinnehållet i frukten.

  Vad har denna blomsterindustriprodukt för långtidsinverkan när den tillförs vår mat.

  Hälsorörelsen ser allvarligt på denna manipulering av vår mat och vill ha svar på dessa frågor för att våra medlemmar och 300 000 läsare av Hälsa skall veta vad de köper till sig själv och sina barn.

  Sveriges fruktodlare och KRAV har sagt nej till Smart-Fresh.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-01-25

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF


  Tillbaka upp...


     Angående skivat bröd
  Till Coop Kundkontakt - Dagligvaruhandeln

  Hälsorörelsen, Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF, har bland annat verkat för grön mat och fiberrikt kvalitetsbröd utan konserveringsmedel.

  I början av 2000-talet kom diskussionen igång ordentligt avseende fibrer, salt och fett i bröd. Vid den tidpunkten var varje "limpa" m.m. tydligt markerad (Inget konserveringsmedel). Nu finns inte denna tydliga extra markering på bröd.

  Är orsaken att man börjat skiva nästan alla limpor? Tidigare har det nämligen sagts att det inte går att skiva bröd utan tillsatt konserveringsmedel vid skrivningen.

  Förutom att det knappt finns limpor där man själv får bestämma bredden på brödskivan, så är många oroliga för eventuella tillsatser i det skivade brödet.

  Vi vill med hänsyn till ovan framförda ha svar på följande konsumentfrågor:

  Varför skivas nästan allt bröd - har konsumenterna efterlyst det? Vilket konserveringsmedel eller annat ämne används vid skivningen för att limpan ska behålla sin kvalitet och konsistens?

  Vi ser med spänning fram emot ert svar avseende dessa konsumentfrågor.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-01-25

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF


  Tillbaka upp...


     Angående samhällslivets betydelse för folkhälsan
  Till Regeringen - Statsminister Fredrik Reinfeldt

  Hälsorörelsen, Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF, är och har varit med i arbetet för att "Hela Sverige skall leva" i många år. Aktiviteterna kring dessa frågor var fler tidigare än i idag. Enligt vår uppfattning har man "glömt" vilken resurs "det gröna Sverige är". Man fokuserar mycket på storstäderna och regioncentra nära centralorterna men vem talar t.ex. om inlandet i Norrland och dess möjligheter. Där ligger våra basnäringar, skogar, älvar och gruvor, men det verkar som man glömt jorden. Jordbruket borde kunna utvecklas där, då jorden är "mindre förgiftad" av nedfall och besprutning än i södra Sverige. Väderleken i norr minskar behovet av gifter mot skadeangrepp.

  Nu när Sverige har lagt en bas för ekologisk odling, finns det enligt Hälsorörelsens uppfattning stora möjligheter att vidareutveckla denna odlingsform och öka kvalitén på livsmedlen och bli en långsiktig exportfördel med kvalitet. Nu när produkter börjar tappa delar av sitt näringsinnehåll (se bil) blir den ekologiska odlingen allt viktigare för det inhemska behovet. Inte minst i övriga Europa och i delar av världen kommer efterfrågan att öka efter ekologisk kvalitet vilket kommer att gynna vår livsmedelsexport. Norge har utvecklat jordbruket i norr och Finland har satsat på eget trädgårdbruk. Sverige har samma förutsättningar. Och att satsa i norr är en grundförutsättning för att hela Sverige ska leva.

  Enligt Hälsorörelsen kan vår livsmedelsexport bli en faktor för att ge möjligheter att utveckla jord- och trädgårdsbruk i Sverige. Då är Norrlands inland en stor resurs både för odling och småskalig livsmedelsindustri. Även de vilda bären är en resurs inom denna sektor. Satsningen på att hela Sverige skall leva är grunden för folkhälsoarbetet. Mycket av folkhälsoarbetet kan drivas av folkrörelserna med stöd av samhället och i samarbete med primärvården och FHI. Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte och samverkan mellan folkrörelser är dessutom ett måste om alla skall få hjälp mot ohälsa och oro. Man kan då nå alla oavsett var de bor och om de är unga, gamla eller nya svenskar med ett livsstilsbudskap i social gemenskap. Det kommer att kännas intressant och lockande och ge positivt resultat.

  Genom stöd till ett aktivt föreningsliv i samverkan bryter man segregationen i storstäderna. Genom utveckling av "glesbygden" och komplettering med kollektiva kommunikationer - värt namnet - bryter man isoleringen där. Föreningslivet i bred samverkan är en viktig faktor för att stödja barnen och ge en vistelsemiljö som skapar hälsa och förbättrar integrationen.

  Satsning på forskning och teknikutveckling enligt Hälsorörelsens miljöprogram för;

 • Bättre rökgasrenare, alternativa energikällor och hushållning ger frisk luft och mindre klimatpåverkan. Man närmar sig naturlig försurning och "giftfri" miljö. Ökad ekologisk/biodynamisk odling - ingen övergödning, levande sjöar - och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, levande kust, ett rikt odlingslandskap. Naturvänligt skogsbruk ger levande skogar med biologisk mångfald och en riklig tillgång till produkter i skogens skafferi.

  Enligt Hälsorörelsens mening är friluftslivet den viktigaste rörelseaktiviteten för bättre folkhälsa och välbefinnande. Det är viktigt att ha tillgång till "rena" friluftsmarker för svenska folket. Även för turister inom EU är den svenska naturen en tillgång för avkoppling och rekreation. En annan viktig handelsfördel är våra "rena" ekologiska produkter som kan odlas i Norrlands inland både för handel inom Sverige och inom EU. Hälsorörelsen med sin miljövänliga och resurssnåla livsstil - friluftsliv och grönt på tallriken har velat lyfta fram ovan framförda synpunkter som viktiga bitar i folkhälsoarbetet nu och för framtiden.

  Vår förhoppning är att Regeringen överväger och förhoppningsvis utvecklar program för att "hela Sverige ska leva" enligt våra intentioner ovan som ett instrument för att uppnå en bra folkhälsa och välbefinnande för hela folket.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-01-25

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF


  Tillbaka upp...


 •    Angående: elevhälsan
  Till Utbildningsdepartemenetet - Utbildningsminister Lars Lejonborg

  Hälsorörelsen Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF har sedan en lång tid tillbaka försökt aktivera olika frågor inom skolans område avseende elevhälsa och ANT-frågor med utgångspunkt ifrån våra kunskaper och idéer. En del har hänt men mycket återstår.

  Vi har uppfattat att Regeringen markerat skolan som en viktig del av samhällslivet och att ni är beredda att jobba med frågor kring både elevhälsa och ANT-frågor. Då dessa frågor är kopplade till studieresultat, mobbing och allmän oro i skolan vill vi initiera några viktiga frågor. Inte minst med hänsyn till den framtida folkhälsan är elevhälsan viktig.

  Enligt Hälsorörelsen kan vår livsmedelsexport bli en faktor för att ge möjligheter att utveckla jord- och trädgårdsbruk i Sverige. Då är Norrlands inland en stor resurs både för odling och småskalig livsmedelsindustri. Även de vilda bären är en resurs inom denna sektor. Ett av Hälsorörelsens motton är "rörelse och motion genom friluftsliv och mer grönt på tallriken". Hälsorörelsen verkar bl.a. för mindre tävlingsinriktade och mer lekbetonade aktiviteter för barn och ungdomar och att alla ska ha samma möjligheter att vara med - även de som inte är "stjärnor" samt för ett ökat utrymme för rörelse och friluftsliv i skolan. Vi anser att en ökad satsning bör ske på rörelse och friluftsliv i dagens skola och att detta skall kompensera allt stillasittande och ge stimulans så att barnen och ungdomarna bättre skall orka med skolarbetet och på det sättet även underlätta inlärandet. Lek och rörelse i naturen utan tävlingsmoment kan ge kunskap och väcka intresse för rörelse både nu och för framtiden.

  När det gäller näringslära och matkunskap är bristen stor bland många elever. Detta har vi uppmärksammat under de senare åren när t.ex. alltfler elever ville äta frukt och grönt mer vegetariskt och då i huvudsak av etiska och miljöskäl. Då det för dem inte är en hälsofråga vet de inte vad de skall välja för att få en näringsmässigt bra måltid. Vi arbetar med detta och informerar kontinuerligt bl.a. dem som lagar maten i skolorna, så att de får vetskap om hur en "grön skollunch" kan utformas, näringsmässig och av hög kvalitet. Den ska dessutom se fräsch och god ut, smaka bra så att eleverna inte hoppar över skollunchen.

  Även elever och föräldrar har i större utsträckning fått svar på frågan hur en mer "grön" måltid kan tillredas. Tack vare våra långa erfarenhet av vegetarisk kost har vi kunnat hjälpa både skolor och enskilda med råd om hur man kan använda baljväxter och rotfrukter i måltiden. Vi har i vårt arbete tyvärr uppmärksammat en stor okunskap kring dessa frågor. Vi ordnar varje år en tävling "Bästa gröna skollunch" för skolpersonalen. Den har blivit mycket uppskattad.

  En annan viktig faktor som man bortser ifrån när det gäller skolbarnens hälsa är att toalettbesök under skoldagen behöver underlättas. Det är orimligt att inte våga eller kunna gå på toaletten under skoltid. Påfrestningar på i första hand njurar och mage kan på sikt förorsaka sjukdomar och ohälsa. I media redovisar man då och då orimliga situationer när det gäller tillgång till och möjligheter att våga och kunna utnyttja befintliga skoltoaletter. Vi har velat lyfta fram dessa viktiga frågor just nu, då skolan har kommit i fokus inom Regeringen på ett helt annat sätt än tidigare. Vi vet att de goda vanor som grundläggs i barn- och ungdomsåren är av stort värde under resten av livet.

  Mot bakgrund av vad vi ovan framfört, anhåller undertecknade organisationer om att regeringen ger berörda organ i uppdrag att verka för
  att ANT-frågorna får större utrymme i skolan
  att det förebyggande skolhälsoarbetet prioriteras i större utsträckning än idag
  att hälsofrågorna breddas i lärarutbildningen
  att rörelse och friluftsliv utökas inom skoldagens ram
  att mer näringslära och matkunskap ingår i läroplanen än idag
  att toalettfrågan får en tillfredsställande lösning på alla skolor
  att forskningen intensifieras avseende sambandet kost - motion - alkohol - tobak - droger med hänsyn till barn och ungdomars framtida hälsa.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2007-01-19

  HÄLSORÖRELSEN
  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF Svenska Vegetariska Föreningen SVF
  Kurt Svedros Henrik Sundström
  Förbundsordförande RHF Ordförande SVF

  Tillbaka upp...


     Angående: Livsstilfaktorernas roll
  Till Läkemedelsverket - Generaldirektör Gunnar Alvan

  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF med stöd av Svenska Vegetariska Föreningen SVF vill på detta sätt markera vår uppskattning av Läkemedelsverkets komplettering av rekommendationerna till läkarna angående livsstilfaktorernas roll när det gäller bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

  Hälsofrämjandet skrev i februari till Regeringen angående Läkemedelsverkets roll i folkhälsoarbetet bland annat följande:
  Belastningen på sjukvården skulle kunna minska högst avsevärt om en mängd mer eller mindre självförvållade och undvikbara sjukdomar skulle förebyggas med friskvård. Sjukvården skulle då slippa ta hand om en stor del mer eller mindre självförvållad sjuklighet och betydande sjukvårdsresurser kunna frigöras som kunde ägnas åt patienter med svåra vårdkrävande sjukdomar. Människor måste därför få bred information om hur de ska sköta sin hälsa och betydelsen av goda kost- och motionsvanor, stresshantering samt att man vid flertalet sjukdomstillstånd har god nytta av en balanserad naturlig egenvård.

  I maj uttalade ni på Läkemedelsverket er i både TV och andra media angående dessa frågor och presenterade nya rekommendationer till läkarna. Ni skriver bland annat att motion och andra livsstilsfaktorer ska vara basen i läkarnas behandling för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och fortsätter:

  "Det som är nytt i rekommendationerna är att vi inte tittar på en riskfaktor i taget utan vi försöker ta ett helhetsgrepp på alla riskfaktorer som den vanliga människan kan vara drabbad av. Kost, motion och andra levnadsvanor ska alltid vara basen i läkarens behandling. Sedan finns det personer med riktigt hög risk som behöver läkemedel.
  Sammantaget ska de nya rekommendationerna leda till en bättre förebyggande behandling. Syftet är att de personer som har störst nytta av läkemedelsbehandling ska få det".

  Vi hoppas mycket på den nya inställningen och vill markera vår uppskattning av detta ställningstagande som ligger helt i linje med våra erfarenheter och kunskaper av livsstilsfaktorernas stora betydelse.

  Även fortsättningsvis kommer vi säkert att vara på olika linje när det gäller arbetet mot ohälsan i vårt land bland annat avseende den naturliga egenvården med naturmedel och kosttillskott. Inom det området har vi mer kunskap och erfarenhet än ni på Läkemedelsverket. Trots detta vill vi notera denna positiva markering från er sida och hoppas på någon form av samverkan och kontakter avseende arbetet med att informera om livsstilsfaktorernas stora betydelse ut till allmänheten.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2006-05-23

  Riksförbundet Hälsofrämjandet  &  Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Förbundsordförande RHF

  Tillbaka upp...


     Angående: Näringsinnehållet i vår mat.
  Till Jordbruksdepartementet - Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

  Hälsorörelsen har i årtionden förordat mer frukt och grönt i maten och betonat vikten av att öka den vegetariska delen i kosthållet.

  Hälsorörelsen har lång erfarenhet och bred kunskap om hur utnyttjandet av frukt och grönt i maten på ett enkelt och gott sätt kan komplettera kosthållet. Dessa kunskaper är av avgörande betydelse, särskilt för unga konsumenter när de väljer att äta mer frukt och grönt. Detta i en situation där många unga känner frustration och oro både över hur djur och livsmedel behandlas innan maten kommer på tallriken - och därför prövar "grön mat" eller hoppar över maten vid skollunchen. För att skapa intresse och kunskap om mer frukt och grönt i måltiderna erfordras vår information grundad på mer än 60 års erfarenhet

  Det är särskilt viktigt att kunskaperna ökar avseende utnyttjandet av rotfrukter, bönor och linser m.m. det saknas hos många unga och även hos föräldrar.

  Det behövs alltså alternativ och tips om hur rotfrukter, grönsaker, baljväxter och frukt skall ses som en naturlig del i maten även för de unga.

  Under vårt arbete med dessa frågor har vi under senare åren oroats av vissa rapporter bland annat om att näringsinnehållet reducerats i vår mat eventuellt förorsakad av miljöförändringar, konstgödsel eller behandling "från jord till bord". Nu när GMO sprider sig i våra odlingar så finns det ännu större anledning att vara observant. Det kommer förmodligen att vara negativt för näringsinnehållet i våra livsmedel.

  2002 redovisades följande i pressen:

  Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten
  Tyska forskningsresultat från Schwarzwald Sanatorium i Obertal har konstaterat att matens innehåll av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker har minskat mycket mellan 1985 och 1996. (Källa: Foodwire)

 • I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68 procent, B-vitaminen folsyra med 52 procent och magnesium med 35 procent.

 • I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 procent.

 • I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, mag-nesium med 13 procent och vitamin B6 med 92 procent.

 • I jordgubbar fann man 14 procent lägre halt kalcium och 67 procent mindre vitamin C.

 • Äpplen innehöll 80 procent mindre vitamin C, men ti gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 och 20 procent respektive.

  Om detta stämmer betyder det att vi måste vi äta bland annat fem gånger så många äpplen, sju ggr så många bananer och tre ggr så mycket broccoli och spenat, osv bara för att kompensera tio års kvalitetsförsämring, se även bifogad artikel. 3-500 gr frukt och grönt per dag verkar om detta stämmer vara för låg rekommendation.

  Till detta kommer en amerikansk undersökning för 10-15 år sedan som redovisade stor skillnad mellan konventionellt odlade och ekologisk odlade grönsaker när det gäller vitaminer och mineraler. Den 20 maj redovisades i media ytterligare en amerikansk undersökning som tyvärr stödjer tidigare forskning att det är mindre näring i frukt och grönt idag mot för 50 år sedan, se bil.

  Mot bakgrund av ovan framförda, och då detta är en avgörandefolkhälsofråga, kräver undertecknade organisationer att Jordbruksdepartementet omgående ger
  Livsmedelsverket i uppdrag att följa upp befintlig forskning inom detta område och att medel ställs till förfogande så att Livsmedelsverket kan starta forskning om så inte redan har skett avseende dessa frågor.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 2006-05-23

  Riksförbundet Hälsofrämjandet  &  Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Förbundsordförande RHF

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Medlemsförslag A1383/välfärd om bekämpande av fågelinfluensa samt nordisk vaccinproduktion.
  Till Nordiska Rådets svenska delegation

  Remissvar:

  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF engagerade sig tidigt i frågan om skötsel av djuren på våra gårdar. Vi har uttalat oss starkt emot djurfabriker avseende fågel, nötkreatur och grisar. De orimliga levnadsförhållanden som djuren utsattes för och delvis fortfarande utsätts för är helt oacceptabla. I Sverige har det skett en successiv förbättring även om det finns en hel del att göra ytterligare. Det är ju inte enbart en viktig djuretisk fråga utan även en konsumentfråga avseende kvaliteten på vår mat.

  Sverige är med i Nordiska Rådet, EU och i olika samfund internationellt, samtidigt som vi importerar mat från länder runt om i världen. Samma etiska krav skall då ställas på andra länders djurskötsel och livsmedelskvaliteten skall var i linje med våra krav i Sverige och Norden.

  Tack vare de åtgärder vi vidtagit i vårt land så har förmodligen djurhälsan förbättrats och vi har sluppit en del av de sjukdomar som drabbat djur i andra länder.

  SVF:s Aktuellt kunde den 16 augusti rapportera att svenska kycklingars resistens mot antibiotikan vancomycin ökat anmärkningsvärt på fyra år. 2000 var bara en procent av kycklingarna resistenta (=antibiotika biter inte vid sjukdom) enligt Statens veterinärmedicinska anstalts undersökningar. Fyra år senare var 26 procent av kycklingarna resistenta.

  När man nu ser bilder från "ägg- och kycklingfabrikerna" i de länder som hårt drabbats av fågelinfluensan så förvånas man inte över att dessa djur blir sjuka. Det är en helt orimlig livsmiljö som dessa djur lever i - det är etiskt oacceptabelt. Att sedan se hur man behandlar dessa djur nu när de skall avlivas för att undvika fågelinfluensan är en chock.
  De packas levande i säckar och grävs ner. Även om människorna handlar i panik så är det ju människan som har förorsakat sjukdomarna hos djuren genom att skapa dåliga levnadsförhållanden för dem.


  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF ställer sig mot bakgrund av den uppkomna situationen bakom Nordiska Rådets förslag enligt remissen. RHF förslår att man samtidigt markerar att fågelinfluensans ursprung inte är förorsakad av fåglarna. Detta är helt i linje med galna kosjukan där kadavermjölet framtaget av människan var orsaken till sjukdomens utbrott.

  Att fåglar drabbas av influensasjukdomen beror på att fåglarnas miljö och livsbetingelser är så dåliga att immunförsvaret hos dem sjunker katastrofalt och grundorsaken till sjukdomen bland annat beror på dessa faktorer. En bättre behandling av tamfåglarna skulle förmodligen reducerat risken för sjukdomsutbrott. Ja, kanske till och med eliminerat sjukdom bland tamfåglarna. Livsmiljön hos djuren är lika viktig som livsmiljön hos människorna för att undvika sjukdom och ohälsa enligt RHFs erfarenhet.

  Under de 65 år som vi arbetat med hälso- och miljöfrågor har det visat sig att både människor och djur haft stora möjligheter att undvika ohälsa genom att man höjt immunförsvaret med hjälp av förebyggande insatser och egenvård. Denna erfarenhet finns även inom hälso- och sjukvården , även om den kommit i bakgrunden idag då sjukdomsbehandling genom medicinering blivit alltmer dominerande. Många sjukdomar eliminerades eller reducerades då människorna fick bättre bostäder och bättre levnadsförhållanden, t.ex. TBC.

  Riksförbundet Hälsofrämjandet vill med detta remissvar markera vikten av de insatser som Nordiska Rådet föreslagit i remissen och dessutom föreslå att Nordiska Rådet markerar vikten av och arbetar för

  att tamfåglarna dels ges en god livsmiljö och dels vid utfodring den närande kost som erfordras för att höja deras motståndskraft mot influensa och andra sjukdomar runt om i världen. På sikt kan man då reducera eller eliminera risker för t.ex. fågelinfluensans och andra sjukdomars uppkomst och spridning.

  att människorna ges kunskap och förutsättningar att utveckla ett immunförsvar och större moståndskraft mot denna och andra typer av sjukdomar. Kraftfulla insatser behövs bland Asiens fattiga befolkningsgrupper och i U-länderna i stort i första hand, men även i övriga världen behöver denna medvetenhet byggas upp för att på sikt undvika utbrott av olika infektionssjukdomar. Livsmiljön och levnadssättet är av allt större betydelse när det gäller arbete med ohälsa i världen.

  Det förebyggande arbetet måste få ett större utrymme i folkhälsoarbetet som ett viktigt komplement till botande och medicinering.

  Nordiska Rådet bör internationellt följa upp de i remissen föreslagna åtgärderna och ta initiativ inom de områden vi pekat på ovan för att både förebygga och förhindra fågelinfluensan att uppkomma och sprida sig.

  Stockholm 2006-04-26

  Riksförbundet Hälsofrämjandet  &  Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Förbundsordförande RHF

  Tillbaka upp...


     Angående: Motarbetandet av alternativ/komplementärmedicinen i Sverige

  Till Sveriges Regering - Göran Persson

  I regeringsförklaringen den 1 oktober 2002, när den nya regeringen tillträdde, gjorde du Göran Persson som statsminister en markering avseende alternativmedicinen. Du uttalade att; "Dialogen mellan alternativmedicinen och skolmedicinen skall ökas".

  Svenska folket uppfattade säkert detta som ett löfte att Sverige i linje med andra länder skulle utveckla samarbetet mellan alternativ/komplementärmedicinen och skolmedicinen i vårt land. I USA och inom EU har många länder utvecklat en hälso- och sjukvård, där de båda discipli-nerna samarbetar och hjälper människor till bättre hälsa och välbefinnande. Där utvecklas detta samarbete successivt. I dessa länder är målet att hjälpa och stötta människorna det primära, så att de återfår och kan behålla hälsa och livslust under stor del av livet. Det är målet och resultatet som räknas. Man har tillmötesgått intresset för och användningen av alternativ/komplementär medicin, vilket har ökat väsentligt de senaste åren i Sverige och andra västländer. Det har nu också börjat komma kunskaper och erfarenheter om att minskad sjukskrivning uppnåtts genom an-vändning av metoder inom alternativ/komplementära området. Andelen av befolkningen som nyttjar alternativ/komplementär medicin varierar mellan 30 och 70% enligt europeiska och amerikanska studier. Enligt en enkätstudie, som genomfördes i Stockholms län år 2000, var motsvarande 49%.
  Enligt samma studie ansåg 77% att det var viktigt med en ökad samverkan mellan skolmedicin och alternativ/komplementär medicin. 74% ansåg att det är viktigt att man avsätter resurser för forskning om alternativ/komplementär medicin.

  Världshälsoorganisationen, WHO, har i sin strategi 2002-2005 uppmanat medlemsländerna att ta fram policy för hur alternativ/komplementär medicin kan integreras i de nationella sjuk-vårdssystemen. Hur långt har man kommit med denna policy i Sverige?

  I Socialstyrelsens Sverige har man bortsett ifrån medborgarperspektivet, vilket gör att man begränsar möjligheterna att uppnå hälsa bland många grupper av människor Detta sker genom att motarbeta friskvården och den alternativa/komplementära medicinen att bli en del av hälso- och sjukvården. Är det läkemedelsföretagen som styr? Inget kan väl vara viktigare än att på alla sätt hjälpa och stötta individen i hans/hennes hälsosträvan.

  Dagens sjukvårdkostnader visar klart på en bristande öppenhet både för Vidarklinikens insat-ser och det friskvårdsarbete som Hälsofrämjandet utvecklade på f.d. Hälsohemmet Tallmo-gården. Man uppnår och uppnådde goda resultat på båda dessa institutioner med hjälp av kompletterande friskvård - alternativ/komplementär medicin, naturlig egenvård och kost- och motionsaktiviteter. Den oförskämdhet som Socialstyrelsens representanter visade vid en TV-diskussion med bland andra Ursula Flatters förra året är helt oacceptabel. När det gäller vårt hälsohem så försökte Socialstyrelsen (dåvarande Medicinalstyrelsen) dels stänga hälsohemmet på 50-talet och dels ta ifrån dåvarande stadsläkaren i Södertälje läkarlegitimationen då han stödde arbetet på dåvarande Kiholm.

  Idag 2006 engagerar sig Socialstyrelsen igen, inte för att stoppa biverkningar av mediciner - 30 miljarder per år - utan biverkningsfria komplementära metoder som används när patienten inte lyckats nå hälsa med andra behandlingar. Nu hotar man de alternativ/komplementära läkarna med att dra in deras legitimationer.

  Vad har skett i Sverige sedan 2002? Här har Socialstyrelsen börjat en "hetsjakt" på alterna-tiv/komplementära läkare och Läkemedelsverket omintetgör i många delar den naturliga egenvården. Detta trots att erfarenheterna visat att ca 80% av svenska folket är intresserade av alternativ/komplementär medicin och att många nått bra hälsoresultat tack vare goda "kombi-nations"-effekter.

  Att Socialstyrelsen utvecklat angreppen på de alternativ/komplementära. läkarna är enligt vår uppfattning i vissa delar en skam för svensk hälso- och sjukvård. Istället för seriös dialog så söker man vägar att eliminera denna verksamhet med hjälp av begreppet "vetenskap och be-prövad erfarenhet".

  Självklart skall all medicinsk och kirurgisk behandling kontrolleras och följas upp, så att pati-enten inte drabbas av problem. När det gäller skolmediciner så ger man ofta en erinran, även om patienten lidit svårt vid behandling med mediciner eller vid operation. När det gäller alter-nativ/komplementärmediciner så drar man in eller hotar med att dra in legitimationen, även om patienten upplevt positiva effekter och man samtidigt erkänner att behandlingen är bi-verkningsfri. Detta idag då biverkningar efter konventionella läkemedel är ett stort bekymmer för patienterna. Dessutom upptas många sängar på sjukhusen och kostnaderna är ca 30 miljar-der/år.

  Tydligen bedömer man inom Socialstyrelsen de två disciplinerna helt olika. Om nu okunska-pen och trycket från läkemedelsindustrin är så stor, att man vägrar bredda och anpassa hälso- och sjukvården till patienternas önskemål och till patienternas bästa, så borde man redovisa detta till Regeringen och allmänheten. Det borde vara Socialstyrelsen som anmäls till någon "ansvarsnämnd".

  Ett annat tecken på Socialstyrelsens negativa inställning till alternativ/komplementär medicin är att man under 15 år inte tagit itu med uppdraget att se över frågan om Hälsovårdshemmens roll och status, vilket Regeringen uppdrog åt dem tidigare. Vi har ej funnit att Alternativmedi-cin-kommitténs arbete, som slutfördes 1989 (Gertrud Sigurdsen socialminister), satt några spår hos Socialstyrelsen.
  Vad vi förstår så har inte någon kompetens inom den alternativ/komplementära medicinen anställts eller involverats i arbetet på Socialstyrelsen.

  Vi bifogar ett exempel bland många på Socialstyrelsens idoga insats för att sätta stopp för dialog och samarbete mellan komplementärmedicinen och skolmedicinen inom hälso- och sjukvårdens ram. (Bil.1)

  I Norge har en ny lag gett en öppning för att de båda disciplinerna lättare ska kunna arbeta tillsammans för att ge patienten allt rimligt stöd i sin hälsosträvan.
  Vi behöver nu en ny lag även i Sverige när man upplever Socialstyrelsens oförmåga att enga-gera sig i dessa frågor. Vad vi vet så har Socialstyrelsen ännu inte engagerat sig i de nya komplementära metoderna som till exempel kost- och motionsterapierna.
  Trots positiv forskning avseende kostens och motionens positiva betydelse och utarbetande av Fyss, så har, vad vi vet, inte utbildningen avseende näringslära och fysisk aktivitet på recept (FaR) startat i någon större skala riktad till läkare och annan sjukvårdspersonal.
  Hur ska läkarna kunna skriva ut fysisk aktivitet på recept om de ej har kunskapen?
  Med hänvisning till ovan sagda föreslår Riksförbundet Hälsofrämjandet

 • att Regeringen dels utarbetar ett lagförslag i linje med Norge för att säkra utvecklingen mellan alternativ/komplementär medicin och skolmedicinen,

 • att Regeringen ger vederbörande organ i uppdrag att utforma och omgående starta en bred utbildning både avseende FaR och näringslära som komplement till skolmedicinutbildningen,

 • att Regeringen engagerar sig för att fullfölja regeringsförklaringens intentioner avseende när-mande mellan alternativ/komplementär medicin och skolmedicin,

 • att Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fullfölja uppdraget att utveckla hälsovårds-hemmens roll inom hälso- och sjukvården,

 • att Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa hur bred kompetensen är avseende alternativ/komplementär medicin inom myndigheten och

 • att komplettera regleringsbrevet med text angående alternativ/komplementärmedicinen så att dessa frågor får en positiv behandling inom Socialstyrelsen när legitimerade läkare även arbetar med denna disciplin.  Stockholm 2006-02-14

  Riksförbundet Hälsofrämjandet

  Kurt Svedros
  Förbundsordförande

  Tillbaka upp...


 • Copyright © SVF. All rights reserved.